§1.

 

 

Foreningens navn er:         East Coast Linedancers 

 

Foreningens hjemsted er:  Guldborgsund Kommune

 

Foreningens adresse er:     Formandens adresse

 

 

§2.

 

 

Foreningens formål er:

 

 

At give medlemmerne mulighed for at modtage undervisning i – og danse Linedance.

 

 

At fremme interessen for Linedance, og her i gennem at skabe livsglæde og højt humør,

 

samt udbygning af socialt samvær for medlemmer og evt. gæster.

 

 

At give medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en sjov måde, samt styrke et

 

sammenhold medlemmerne imellem.

 

 

§3.

 

 

Foreningen er tilknyttet DGI Storstrømmen og er hermed undergivet landsdelsforeningens vedtægter.

 

 

§4.

 

 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, kasserer, bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, formand og bestyrelsesmedlem 

 

           vælges i lige årstal, kasserer vælges i ulige årstal.

 

           1 suppleant samt 1 revisor for 2 år ad gangen.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt. F.eks. Festudvalg.

 

Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem som ikke er i kontingentrestance.

 

 

§5.

 

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, som begge har fuldmagt til foreningens bankkonto og netbank.

 

 

§6.

 

 

Som aktive medlemmer optages alle som er fyldt 16 år, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Medlemmer hæfter kun for foreningen ved deres kontingentbetaling.

 

Sæsonen starter medio august og stopper ultimo maj.

 

 

§7.

 

 

Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til 

 

           den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

 

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem 

 

           kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

 

  §8.

 

 

Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen af bestyrelsen, både for medlemmer og evt. gæster. Kontingentet skal være indbetalt senest ved 3. danseaften til foreningens bankkonto. Indmeldelsesblanket findes på hjemmesiden og skal udfyldes og afleveres på dansestedet.

 

 

§9.

 

 

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i

 

           marts måned og varsles ved opslag på dansestedet og på hjemmesiden, samt udsendes via  

 

           mail fra formanden, senest 3 uger før afholdelsen.

 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

 

           senest 14 dage før afholdelsen, og fremlægges på dansestedet 1 uge før generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Alle aktive medlemmer har stemmeret, såfremt de ikke er i kontingentrestance.

 

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen

 

           af fremmødte) Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændringer af vedtægterne, 

 

           mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Såfremt der en der ønsker skriftlig 

 

           afstemning skal dette foretages.

 

Stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

 

 

§10.

 

 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab samt budget.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. a) valg af bestyrelse i henhold til § 4

 

            b) valg af 1 suppleant

 

  1. Valg af 1 revisor.
  2. Eventuelt

 

 

§11.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst

 

 ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

§12. Regnskab og revision.

 

 

Stk.1. Regnskabet følger kalenderåret.

 

Stk.2. Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 31. januar. Regnskabet godkendes og    

 

           underskrives af revisoren og den samlede bestyrelse inden generalforsamlingen.

 

Stk.3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

 

Stk.4. Revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Kontant kassebeholdning hos kasserer må på 

 

           intet tidspunkt være større end kr. 1.000,00.

 

 

§13.

 

 

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære

 

           generalforsamlinger stemmer herfor.

 

Stk. 2. I tilfælde af ophør doneres foreningens midler til Børnecancerfonden.

 

 

Ændret på generalforsamlingen d. 07. marts 2016

 

Seneste kommentarer

23.10 | 03:54

Det gør vi bestemt også.
Det er et mærkeligt liv vi har fået i Verden.
Hvis vi må samles, så kommer vi selvfølgelig som vi plejer.
Haslev LineDance.

Del siden